Projekti / Studenti uče o građanskom angažmanu - društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša

01. siječnja 2016. Udruga Sunce je započela s provedbom projekta Studenti uče o građanskom angažmanu  - društveno korisno učenje u zaštiti prirode i okoliša u trajanju od dvije godine.

Projekt financira njemačka zaklada za zaštitu okoliša The Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU),  jedna od najvećih europskih fondacija koje promoviraju inovativne okolišne projekte.  

Suradnici na projektu: Filozofski fakultet, Kemijsko tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet i Sveučilišni odjel za studije mora sa Sveučilišta u Splitu

Ciljevi projekta i projektne aktivnosti:

Sveobuhvatni cilj ovog projekta je poticanje građanskog angažmana i osnaživanje javne svijesti s fokusom na području zaštite prirode i okoliša. 

 

Specifični ciljevi su:

• Obrazovanje i osposobljavanje mladih ljudi za aktivno građansko sudjelovanje kao i poticanje volonterske djelatnosti u području zaštite okoliša na primjeru tematskih polja Održivo gospodarenje otpadom i Održivi turizam, kroz program Service-Learninga.

• Poticanje, unapređenje i sudjelovanje mladih u istraživanju, obrazovanju i promidžbenim aktivnostima vezanima za tematska polja Održivo gospodarenje otpadom i Održivi turizam.

• Osnaživanje javne svijesti o značaju održivog gospodarenja otpadom i održivog turizma organiziranjem internacionalnih dana okoliša te interaktivnih događanja za studente i građane Splitu, u suradnji s medijima.

U svrhu ostvarenja ciljeva projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

  • priprema i provedba studijskog putovanja u Njemačku s ciljem posjeta sveučilištima koja provode programe društveno korisnog učenja s naglaskom na okolišnu tematiku;
  • organizacija radionice za rad s mladima;
  • izrada programa društveno korisnog učenja za 4 fakulteta s naglaskom na okolišne teme održivi turizam i održivo gospodarenje otpadom;
  • provedba programa društveno korisnog učenja za ukupno 16 studenata
  • izrada priručnika u kojem će biti predstavljeni programi društveno korisnog učenja iz Hrvatske i Njemačke te rezultati provedbe projekta.